Оdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Оdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Na temelju člana 64. stav (1) tačka a), člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), na Preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 1212-1/19 od 26.03.2019.godine, u postupku javne nabavke zavojnog materijala, na osnovu člana 24. Statuta JZU Doma zdravlja “Izudin Mulabećirović-Izo” Tešanj,v.d.direktor donosi odluku o ozboru najpovoljnijeg ponuđača. Odluku možete pogledati ovdje:odluka o izboru najpov.ponuđača – zavojni matrijal

Share: