ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača

ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Na temelju člna 64.stav (1) tačka a), člana 70. st.1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnikBiH“, broj 39/14), na Preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 03-05-6-13/19 od 03.01.2019.godine, u postupku javne nabavke štampanog kancelarijskog materijala, Na osnovu člana 24. Statuta JZU Doma zdravlja “Izudin Mulabećirović-Izo” Tešanj,v.d.direktor je donio ODLUKU. Odluku možete pogledati ovdje: odluka štampani kancelarijski materijal

Share: