ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača

ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Na temelju člana 64. stav (1) tačka a), člana 70. st.1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14),na Preporuku Komisije za javnu nabavku Odluke broj:
03-05-6-13/19;03-05-6-834/19 i 03-05-6-832/19, u postupku javne nabavke laboratorijskih reagensa i potrošnog materijala, i na osnovu člana 24. Statuta JZU Doma zdravlja “Izudin Mulabećirović-Izo” Tešanj, v.d.direktor je donio ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Odluku možete pogledati ovdje:odluka o izboru najpopvoljnijeg ponuđača lab. reagensi

Share: