ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača

ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Na temelju člana 64. stav (1) tačka a), člana 70. st.1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14),na Preporuku Komisije za javnu nabavku broj:03-05-6-13/19; 834/19;832/19, u postupku javne nabavke laboratorijskih reagensa i potrošnog materijala, i na osnovu člana 24. Statuta JZU Doma zdravlja “Izudin Mulabećirović-Izo” Tešanj,v.d.direktor je donio Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Odluku možete pogledati ovdje:odluka o izboru najpopvoljnijeg ponuđača lab. reagensi 20082019

Share: