ОDLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača

ОDLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Na temelju člana 64. stav (1) tačka a), člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), na Preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 3381/19 od 03.10.2019.godine, u postupku javne nabavke zavojnog materijala, Na osnovu člana 24. Statuta JZU Doma zdravlja “Izudin Mulabećirović-Izo” Tešanj,v.d.direktor donosi ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Odluku možete pogledati ovdje: odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača (6)

Share: