ОDLUKU O izboru najpovoljnijeg ponuđača

ОDLUKU O izboru najpovoljnijeg ponuđača

Na temelju člna 64.stav (1) tačka a), člana 70. st.1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama
(„Sl. glasnikBiH“, broj 39/14), na Preporuku Komisijeza javnu nabavku broj: 03-05-6-1422/19 od 12.12.2019.godine, u postupku javne nabavke štampanog kancelarijskog materijala, Na osnovučlana 24. Statuta JZU Domazdravlja “IzudinMulabećirović-Izo” Tešanj,v.d.direktor je donio ОDLUKU O izboru najpovoljnijeg ponuđača.Odluku možete pogledati ovdje:štampani kancelarijski materijal26062020

Share: