Postupak akreditacije timova porodične medicine

Postupak akreditacije timova porodične medicine

Od 18.09. – 19.09.2017.godine, u sali JZU Dom zdravlja Zenica, održava se edukacija o akreditaciji  porodične medicine, a na kojoj prisustvuje 25 timova porodične medicine iz ZE- DO kantona.

Edukaciju vrši Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBIH (AKAZ), u sklopu projekta “Jačanje i unapređivanje modernih i održivih javnozdravstvenih strategija, kapaciteta i usluga za poboljšanje zdravlja stanovništva u Bosni i Hercegovini“, a čiju realizaciju finansira    Švicarska agencija za razvoj i saradnju (SDC) i Svjetska zdravstvena organizacija (SZO), za period 2013 – 2018 godine.

Odabrani timovi porodične medicine će proći kroz tri faze projekta, a koje uključuju edukaciju, facilitaciju i akreditaciju. Tehničku podršku pruža AKAZ FBIH, a financijsku podršku osigura  SZO. 

Na spomenutoj edukaciji učestvuju i dva tima iz JZU Dom zdravlja Tešanj i to:

TIm 1:

  • Dr. Azra Ibrahimović, spec. porodične
  • Dženana Delić

Tim 2:

  • Dr. Emina Kahrimanović
  • Nermina Smajić. 

 

Share: