JAVNE NABAVKE

ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Na temelju člana 64. stav (1) tačka a), člana 70. st.1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14),na Preporuku Komisije za javnu nabavku broj:03-05-6-13/19 od 03.01.2019.g.;03-05-6-834/19 i 03-05-6-832/19 od 03.07.2019.g.,u postupku javne nabavke laboratorijskih reagensa i potrošnog materijala, i na osnovu člana 24. Statuta JZU Doma zdravlja “Izudin Mulabećirović-Izo” Tešanj,v.d.

Opširnije

ОDLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Na temelju člana 64. stav (1) tačka a), člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), na Preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 3381/19 od 03.10.2019.godine, u postupku javne nabavke zavojnog materijala, Na osnovu člana 24. Statuta JZU Doma zdravlja “Izudin Mulabećirović-Izo” Tešanj,v.d.direktor donosi ОDLUKU o izboru

Opširnije

ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Na temelju člana 64. stav (1) tačka a), člana 70. st.1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14),na Preporuku Komisije za javnu nabavku broj:03-05-6-13/19; 834/19;832/19, u postupku javne nabavke laboratorijskih reagensa i potrošnog materijala, i na osnovu člana 24. Statuta JZU Doma zdravlja “Izudin Mulabećirović-Izo” Tešanj,v.d.direktor je donio Odluku o

Opširnije

ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Na temelju člana 64. stav (1) tačka a), člana 70. st.1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14),na Preporuku Komisije za javnu nabavku Odluke broj: 03-05-6-13/19;03-05-6-834/19 i 03-05-6-832/19, u postupku javne nabavke laboratorijskih reagensa i potrošnog materijala, i na osnovu člana 24. Statuta JZU Doma zdravlja “Izudin Mulabećirović-Izo” Tešanj, v.d.direktor

Opširnije

ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Na temelju člna 64.stav (1) tačka a), člana 70. st.1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnikBiH“, broj 39/14), na Preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 03-05-6-13/19 od 03.01.2019.godine, u postupku javne nabavke štampanog kancelarijskog materijala, Na osnovu člana 24. Statuta JZU Doma zdravlja “Izudin Mulabećirović-Izo” Tešanj,v.d.direktor je donio ODLUKU. Odluku možete pogledati

Opširnije

ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Na temelju člana 64.stav (1) tačka a), člana 70. st.1,3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), na Preporuku Komisije za javne nabavke imenovane Odlukom broj:1705/19 od 03.05.2019.godine, u postupku javne nabavke UZV aparata,na osnovu člana 24. Statuta JZU Doma zdravlja “Izudin Mulabećirović-Izo” Tešanj,v.d.direktor je donio Odluku. Odluku možete pogledati ovdje:

Opširnije

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Na temelju člana 64.stav (1) tačkaa), člana 70. st.1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnikBiH“, broj 39/14), na Preporuku Komisijeza javnu nabavku broj:1684/19 od 29.04.2019.godine, u postupku javne nabavke lijekova, Na osnovučlana 24. Statuta JZU Domazdravlja “IzudinMulabećirović-Izo” Tešanj,v.d.direktor je donio. Odluku možete pogledati ovdje: javne nabavke

Opširnije

ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 3 osiguranje radnika

Na temelju člana 64. stav (1) tačka a), člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), na Preporuku Komisije za javnu nabavku br: 03-05-6-13/19 od 03.01.2019.godine, u postupku javne nabavke osiguranja imovine i lica, i na osnovu člana 24. Statuta JZU Doma zdravlja “Izudin Mulabećirović-Izo” Tešanj,v.d.direktor je

Opširnije

ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 2- osiguranje vozila

Na temelju člana 64. stav (1) tačka a), člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), na Preporuku Komisije za javnu nabavku br:03-05-6-13/19 od 03.01.2019.godine, u postupku javne nabavke osiguranja imovine i lica, i na osnovu člana 24. Statuta JZU Doma zdravlja “Izudin Mulabećirović-Izo” Tešanj,v.d. direktor je

Opširnije

ОDLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 1 osiguranje imovine

Na temelju člana 64. stav (1) tačka a), člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), na Preporuku Komisije za javnu nabavku broj:03-05-6-13/19 od 03.01.2019.godine, u postupku javne nabavke usluga-osiguranje imovine radnika, i na osnovu člana 24. Statuta JZU Doma zdravlja “Izudin Mulabećirović-Izo” Tešanj,v.d.direktor je donio ODLUKU.

Opširnije