JAVNE NABAVKE

ОDLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača

Na temelju člna 64.stav (1) tačka a), člana 70. st.1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnikBiH“, broj 39/14), na Preporuku Komisije za javnu nabavku imenovane odlukom broj: 03-05-6-1422/19 od 12.12.2019.g,u postupku javne nabavke”nabavka štampanog kancelarijskog materijala”,na osnovu člana 24. Statuta JZU Domazdravlja “IzudinMulabećirović-Izo” Tešanj,v.d.direktor je donio ОDLUKU O izboru najpovoljnijeg ponuđača: Odluku

Opširnije

ODLUKA o poništenju postupka

Na temelju člana 69.stav (2) tačka a), člana 70. st. 4 i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14),vd direktor JZU Doma zdravlja “Izudin Mulabećirović-Izo” Tešanj donosi Odluku o poništenju postupka za izuzeće od primjene Zakona o javnim nabavkama za nabavku roba “brzi antigenski testovi”. Odluku možete pogledati ovdje: Odluka o izuzeću04062021

Opširnije

O D L U K U o pokretanju postupka za izuzeće od primjene Zakona o javnim nabavkama

Na osnovu člana 10. stav 1.tačka b),člana 18.stav 2) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14),v.d.direktor JZU Doma zdravlja „Izudin Mulabećirović-Izo“ Tešanj donosi O D L U K U o pokretanju postupka za izuzeće od primjene Zakona o javnim nabavkama – brzi antigenski testovi na COVID-19. Odluku možete pogledati ovdje:Odluka

Opširnije

ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Na temelju člana 64.stav (1) tačka a), člana 70. st.1,3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14),na Preporuku Komisije za javne nabavke imenovane Odlukom broj:03-05-6-1422/19 od 12.12.2019.g., u postupku javne nabavke “nabavka novih motornih vozila”,na osnovu člana 24. Statuta JZU Doma zdravlja “Izudin Mulabećirović-Izo” Tešanj,v.d.direktor je donio ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg

Opširnije

Odluka o poništavanju postupka javne nabavke

Na temelju člana 64.stav (1) tačka a), člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14),na Preporuku Komisije za javne nabavke u postupku JN “potrošni medicinski materijal” po obavještenju o nabavci br. 427-7-1-52-3-6/21 i na osnovu člana 24. Statuta JZU Doma zdravlja “Izudin Mulabećirović-Izo” Tešanj,v.d. direktor je donio

Opširnije

ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Na temelju člana 64.stav (1) tačka a), člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), na Preporuku Komisije za javnu nabavku imenovane Odlukom broj: 03-05-6-1422/19 od 12.12.2019.godine, u postupku javne nabavke lijekova, i na osnovu člana 24. Statuta JZU Doma zdravlja “Izudin Mulabećirović-Izo” Tešanj,v.d. direktor je donio

Opširnije

ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Na temelju člana 64.stav (1) tačka a), člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), na Preporuku Komisije za javnu nabavku imenovane Odlukom broj: 03-05-6-1422/19 od 12.12.2019.godine, u postupku javne nabavke usluga -osiguranje imovine i lica, i na osnovu člana 24. Statuta JZU Doma zdravlja “Izudin Mulabećirović-Izo”

Opširnije

ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Na temelju člana 64.stav (1) tačka a), člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), na Preporuku Komisije za javnu nabavku imenovane Odlukom broj: 03-05-6-1422/19 od 12.12.2019.godine, u postupku javne potrošnog medicinskog materijala, Na osnovu člana 24. Statuta JZU Doma zdravlja “Izudin Mulabećirović-Izo” Tešanj,v.d. direktor je donio

Opširnije

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Na temelju člana 64.stav (1) tačka a), člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14),na Preporuku Komisije za javne nabavke imenovane Odlukama broj: 03-05-6-13/19 od 03.01.2019.;03-05-6-834/19 i 03-05-6-832/19 od 03.07.2019.g.godine, u postupku JN”gorivo za motorna vozila”, Na osnovu člana 24. Statuta JZU Doma zdravlja “Izudin Mulabećirović-Izo” Tešanj,v.d.

Opširnije