Articles posted by Dom Zdravlja Tešanj

Oglas za prijem u radni odnos

Na osnovu člana 24. Statuta JZUDoma zdravlja”Izudin Mulabećirović-Izo“Tešanj, člana 4. Pravilnika o radu (broj:926/21), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu (Sl.novine ZDK broj 8/19) i Odluke direktora broj 03-05-7-1597/21., VD Direktor Dujsić dr Amir,specijalista internista;subspec.kardiolog, raspisuje oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme.Oglas možete pogledati ovdje:Oglas

Opširnije

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Na temelju člna 64.stav (1) tačka a), člana 70. st.1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), na Preporuku Komisije za javne nabavke imenovane odlukom broj: 03-05-6-1422/19 od 12.12.2019.g,u postupku javne nabavke ” nabavka i ugradnja parking aparata “ na osnovu člana 24. Statuta JZU Doma zdravlja “Izudin Mulabećirović-Izo” Tešanj,v.d.direktor

Opširnije

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Na temelju člna 64.stav (1) tačka a), člana 70. st.1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnikBiH“, broj 39/14), na Preporuku Komisije za javnu nabavku imenovane odlukom broj: 03-05-6-1422/19 od 12.12.2019.g,u postupku javne nabavke ”laboratorijskih reagenasa i potrošnog materijala“ na osnovu člana 24. Statuta JZU Domazdravlja “Izudin Mulabećirović-Izo” Tešanj,v.d.direktor je donio odluku o

Opširnije

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Na temelju člna 64.stav (1) tačka a), člana 70. st.1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnikBiH“, broj 39/14), na Preporuku Komisije za javnu nabavku imenovane odlukom broj: 03-05-6-1422/19 od 12.12.2019.g,u postupku javne nabavke ”laboratorijskih reagenasa i potrošnog materijala“ na osnovu člana 24. Statuta JZU Domazdravlja “IzudinMulabećirović-Izo” Tešanj,v.d.direktor je donio ОDLUKU O izboru

Opširnije

Odluka o poništavanju lot-a 11 i lot-a 12 postupka javne nabavke „ laboratorijski reagensi i potrošni materijal”

Na temelju člana 64.stav (1) tačka a), člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14),na Preporuku Komisije za javne nabavke u postupku JN “laboratorijski reagensi i potrošni materijal ” po Obavještenju o nabavci br. 427-7-1-1-140-3-19/21 i na osnovu člana 24. Statuta JZU Doma zdravlja “Izudin Mulabećirović-Izo” Tešanj,v.d.

Opširnije

OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Na osnovu člana 24. Statuta JZUDoma zdravlja”Izudin Mulabećirović-Izo“ Tešanj, člana 4. Pravilnika o radu (broj:926/21), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu (Sl.novine ZDK broj 8/19) i Odluke direktora broj 03-05-7-1446/21., VD Direktor Dujsić dr Amir,specijalista internista;subspec.kardiolog, raspisuje oglas za prijem u radni odnos.Oglas možete pogledati ovdje:oglas za prijem

Opširnije

ODLUKA O IZBORU NAJBOLJEG PONUĐAČA

Na temelju člna 64.stav (1) tačka a), člana 70. st.1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnikBiH“, broj 39/14), na Preporuku Komisije za javnu nabavku imenovane odlukom broj: 03-05-6-1422/19 od 12.12.2019.g,u postupku javne nabavke ”nabavka peleta“ na osnovu člana 24. Statuta JZU Domazdravlja “IzudinMulabećirović-Izo” Tešanj,v.d.direktor je donio ОDLUKU O izboru najpovoljnijeg ponuđača: Odluku

Opširnije

Oglas za prijem u radni odnos

Na osnovu člana 24. Statuta JZU Doma zdravlja”Izudin Mulabećirović-Izo“Tešanj, člana 3. stav 3. Pravilnika o radu (broj:2346/17), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu (Sl.novine ZDK broj 8/19) i Odluke direktora broj 03-05-7-1366/21., VD Direktor Dujsić dr Amir,specijalista internista;subspec.kardiolog, raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Oglas možete pogledati

Opširnije