Konkurs za izbor i imenovanje direktora

Konkurs za izbor i imenovanje direktora

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (“Sl.Novine FBiH”, broj 12/03, 34/03 i 65/13), člana 66. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Sl.Novine FBiH”, broj 46/10 i 75/13), člana 29. Uredbe sa zakonskom snagom o ustanovama (“Sl.listRBiH”,broj 06/92, 08/93 i 13/94), Pravilnika o uvjetima u pogledu vrste završenog fakulteta zdravstvenog usmjerenja koje moraju ispunjavati osobe koje konkurišu za direktora zdravstvene ustanove (“Sl.Novine FBiH”,broj 77/17), člana 19. i 22. Statuta JZU Doma zdravlja “Izudin Mulabećirović-Izo” Tešanj, Odluke Upravnog odbor o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje direktora broj 2427/21 od 06.07.2021.godine i Odluke  Upravnog odbora o raspisivanju konkursa broj 01-04-1-847-9/24 od 11.06.2024.godine, raspisuje se Konkurs za izbor i imenovanje direktora.

Konkurs možete pogledati ovdje:Konkurs za izbor direktora

Share: