JZU Dom zdravlja Tešanj učesnik projekta “Anti – stres program za mlade s ciljem povećanja sigurnosti i smanjenja rizičnih ponašanja”

JZU Dom zdravlja Tešanj učesnik projekta “Anti – stres program za mlade s ciljem povećanja sigurnosti i smanjenja rizičnih ponašanja”

U okviru Strategije razvoja općine Tešanj ( 2018-2022), JZU DZ “Izudin Mulabećirović – Izo”, učestvuje u implementaciji projekta “ Anti – stres program za mlade s ciljem povećanja sigurnosti i smanjenja rizičnih ponašanja”, strateški cilj 2.5.1.2. U period od januar do februar 2019. godine su održane interaktivne radionice. Ukupno 18 radionica u tri srednje škole – JU Gimanzija “Musa Ćazim – Ćatić, JU Tehnička škola Tešanj, MSŠ Tešanj.
Cilj projekta jeste reduciranje broja mladih osoba koje su pod stresom, reduciranje rizičnog ponašanja, unapređenje antistres programa za mlade.
Radionicama je ukupno prisustvovalo 370 učenika.
Sve navedene aktivnosti su realizovali članovi CMZ Tešanj , mr sci Emina Turalić, dipl. psiholog, Mersiha Bajrajtarević, dipl. socijalni radnik, Vejsić Sejada, med.sestra, okupacioni terapeut uz podršku menadžmenta Ustanove.
Ove aktivnosti su još jedan od načina promocije mentalnog zdravlja, podizanja svijesti o bitnosti prepoznavanja ranih znakova stresa, kao i destigmatizaciji duševnog oboljenja.

Share: