ОDLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača

ОDLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Na temelju člana 64.stav (1) tačka a), člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), na Preporuku Komisije za javnu nabavku imenovane Odlukom broj: 03-05-6-13/19 od 03.01.2019.godine, u postupku javne potrošnog medicinskog materijala, Na osnovu člana 24. Statuta JZU Doma zdravlja “Izudin Mulabećirović-Izo” Tešanj,v.d. direktor je donio odluku: odluka o izboru najp.POTR

Share: