Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Na temelju člana 64.stav (1) tačkaa), člana 70. st.1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnikBiH“, broj 39/14), na Preporuku Komisijeza javnu nabavku broj:1684/19 od 29.04.2019.godine, u postupku javne nabavke lijekova, Na osnovučlana 24. Statuta JZU Domazdravlja “IzudinMulabećirović-Izo” Tešanj,v.d.direktor je donio. Odluku možete pogledati ovdje: javne nabavke

Share: