Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za osiguranje imovine i radnika

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za osiguranje imovine i radnika

Na temelju člana 64.stav (1) tačka a), člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14),na Preporuku Komisije za javnu nabavku br:03-05-6-1422/19 od 12.12.2019.godine, u postupku javne nabavke usluga-osiguranje imovine radnika, i na osnovu člana 24. Statuta JZU Doma zdravlja “Izudin Mulabećirović-Izo” Tešanj,v.d.direktor je donio ODLUKU. Odluku možete pogledati ovdje:osiguranje imovine i radnika

Share: