ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača

ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Na temelju člana 64. stav (1) tačka a), člana 70. st.1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14),na Preporuku Komisije za javnu nabavku izabrane Odlukom broj:
03-05-6-1422/19;od 12.12.2019.g., u postupku javne nabavke laboratorijskih reagensa i potrošnog materijala, i na osnovu člana 24. Statuta JZU Doma zdravlja “Izudin Mulabećirović-Izo” Tešanj, v.d.direktor je donio ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Odluku možete pogledati ovdje:Odluka -reagensi21082020

Share: