O G L A S za prijem u radni odnos

O G L A S za prijem u radni odnos

Na osnovu člana 24. Statuta JZUDoma zdravlja”Izudin Mulabećirović-Izo“Tešanj, člana 4. Pravilnikao radu (broj:926/26), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-kantonu (Sl.novine ZDK broj 8/19) i Odluke direktora broj 03-05-7-2092/22., VD
Direktor Fejzić dr Mersiha,spec.pedijatar, raspisuje O G L A S za prijem u radni odnos. Oglas možete pogledati ovdje:oglas za objavu na web-u 14.11.2022.

Share: