Informacija za pacijente porodične medicine u ambulanti PZU “Medicus”

Informacija za pacijente porodične medicine u ambulanti PZU “Medicus”

Sa danom 19.05.2023.godine prestaje finansiranje ambulante porodične medicine u PZU “Medicus” Vukovo iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja (sredstvima Zavoda zdravstvenog osiguranja Zenica).
Obavještavaju se pacijenti koji su bili registrovani u ambulanti PZU “Medicus” da je Dom zdravlja obezbjedio rad tima porodične medicine (četvrti tim) u ambulanti u Jelahu, koji će početi sa radom od 15.05.2023.godine.
Pacijenti mogu bez naručivanja javiti se u ambulantu Jelah radi pružanja zdravstvenih usluga. Medicinsko osoblje će uredno izvršiti prijem, pacijentima će se omogućiti izbor porodičnog doktora u zavisnosti od mjesta prebivališta i želje pacijenta. Na osnovu pisanog zahtjeva za prenos kartona, Dom zdravlja će službenim putem osigurati prenos kartona iz ambulante “Medicus” u ambulantu gdje će pacijent biti registrovan uključujući i ambulantu u Jelahu.
Zaključno sa danom 19.05.2023.godine, ambulanta PZU “Medicus” neće moći propisivati lijekove na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja (tzv. Lijekove na bijeli recept).
U cilju pravilnog informisanja o razlozima prestanka rada ambulante u PZU “Medicus” želimo informisati građane o sljedećem:
Ambulanta porodične medicine u PZU “Medicus” je uključena u sistem finansiranja sredstvima iz obaveznog zdravstvenog osiguranja 2005.godine kao Pilot projekt Zavoda zdravstvenog osiguranja Zenica radi sticanja uslova za uključivanje privatne prakse u javni zdrvstveni sistem. Zavod zdravstvenog osiguranja je bio nosilac ugovaranja s tim da je Dom zdravlja Tešanj bio jedan od ugovarača. U 2022.godini Zavod je jednostrano prestao sa Ugovaranjem porodične medicine u Ambulanti “Medicus”. Dom zdravlja je nastavio finansirati rad ambulante u 2022.godini, zaključno sve do 19.05.2023.godine tražeći zakonsko rješenje za eventualni nastavak rada ambulante. Međutim, Zavod putem javnog poziva za nabavku zdravstvenih usluga primarnog i dijela sekundarnog nivoa zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za osigurana lica općine Tešanj za 2023.godinu ponudio Ugovor Domu zdravlja za stanovništvo općine Tešanj. Kako Dom zdravlja nema zakonskih mogućnosti da podugovara ove usluge bili smo primorani raskinuti Ugovor sa PZU “Medicus”.
Nadamo se da će građani imati razumijevanja za novonastalu situaciju i da će biti zadovoljni pruženim uslugama u Domu zdravlja.

HVALA NA RAZUMIJEVANJU!

S poštovanjem.

VD D I R E K T O R
Fejzić dr Mersiha
spec.pedijatar

Share: