Održan 60. stručni sastanak

Održan 60. stručni sastanak

Dana 26.12.2017.godine (utorak), u sali JZU Dom zdravlja Tešanj, održan je 60.stručni sastanak.

Sastankom je rukovodio v.d.direktor ustanove, prim.dr. Hidajet Mudrov, koji je predložio sljedeći dnevni red:

1. Izvještaj službi u proteklom periodu
2. Aktuelnosti u ustanovi
3. Razno

Od ukupno 10, sastanku je prisustovalo 6 rukovodilaca službi. Preostala 4 rukovodioca su opravdano odsutni.

U uvodnom dijelu sastanka, direktor je prezentirao izvještaj o poslovanju ustanovu u proteklom periodu, a nakon toga, rukovodioci su prezentirali izvještaje svojih službi.

Tokom diskusije, naglašeno je sljedeće:

  • Zavod zdravstvenog osiguranja (ZZO) ZDK redovno vrši kontrolu pisanja i potrošnje lijekova sa esencijalne liste, zbog čega se očekuje kontinuirani rad interne Komisije za lijekove koja treba da uoči i upozori na svako kršenje propisa.
  • Porodični timovi JZU Dom zdravlja Tešanj su započeli rad na popunjavanju e- baze podataka zdravstvenih kartona i dijagnoza, što znači da je naša ustanova već započela proces informatizacije.
  • ZZO ZDK uvodi premije od 20,00 KM, a koji su dobrovoljne za zdravstvene osiguranike s područja kantona, a zamjenjuju plaćanje participacije.
  • JZU Dom zdravlja Tešanj uvodi mnoge promjene u svakodnevnom radu, a koje su u skladu sa zaključcima i propisima ZZO ZDK i Vlade ZDK.
  • Ustanova je uspješno realizovala Ciljeve za tekuću godinu, a u skorijem vremenskom periodu očekuje se usvajanje Prijedlog ciljeva za 2018.godinu.

Usvojen je sljedeći zaključak:
JZU Dom zdravlja Tešanj je ostvarila iznimne rezultate u tekućoj godini, a kontinuitet se treba osigurati i u budućnosti. Cjelokupan kolektiv će raditi na uspostavi akreditacijskih standarda i kvalitete u pružanju zdravstvene zaštite.

Share: