Z A P I S N I K o pregledu pristiglih prijava na oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme