ODLUKA o poništenju postupka javne nabvke

ODLUKA o poništenju postupka javne nabvke

Na temelju člana 64.stav (1) tačka a), člana 70. st. 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), na Preporuku Komisije za javnu nabavku u postupku javne nabavke roba “nabavke peleta” po obavještenju o nabavci br. 427-7-1-97-3-10/22, na osnovu člana 24. statuta JZU Doma zdravlja “Izudin Mulabećirović-Izo” Tešanj,v.d. direktor je donio ОDLUK o poništenju postupka javne nabvke. Odluku možete pogledati ovdje:Poništenje pelet12052022

Share: