POTPISAN PROTOKOL O POSTUPANJU U SLUČAJU NASILJA U PORODICI

POTPISAN PROTOKOL O POSTUPANJU U SLUČAJU NASILJA U PORODICI

Nasilje u porodici prisutno je u svim zemljama svijeta bez obzira na demokratsku tradiciju, ekonomsku razvijenost zemlje , obrazovanje i kulturu.To je globalna pojava koja je prisutna u svim društvima i predstavlja oblik fizičkog, psihičkog, seksualnog ili ekonomskog nasilja.
Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) je 2002. godine dala sveobuhvatnu definiciju nasilja gdje stoji da je nasilje “namjerno korištenje fizičke snage i moći prijetnjom ili akcijom prema samome sebi, prema drugoj osobi, ili prema grupi ljudi ili čitavoj zajednici, što bi moglo rezultirati ili rezultira ozljedom, smrću, psihološkim posljedicama, nerazvijenošću ili deprivacijom”.
U skladu sa članom 7. Zakona o zaštiti od nasilja u porodici ( „ Službene novine Federacije BIH, br 20/13 i 75/21 ) smatrat će se da postoji nasilje u porodici ukoliko postoje osnove sumnje da su učinjene radnje kojim član porodice nanosi fizičku, psihičku ili seksualnu bol ili patnju i/ili ekonomsku štetu, kao i prijetnje koje izazivaju strah od fizičkog, psihičkog ili seksualnog nasilja i/ili ekonomske štete kod drugog člana porodice.
Za rješavanje problema nasilja u porodici kao složenog društvenog problema neophodan je multidisciplinaran i multisektorski pristup policije, Centra za socijalni rad, zdravstvenih ustanova, pravosuđa, drugih ustanova i nevladinih organizacija i medija.
U skladu sa članom 39. Zakona o zaštiti od nasilja u porodici ( „ Službene novine Federacije BIH, br 20/13 i 75/21 ), nadležne institucije su za područje jedne ili više općina dužne potpisati protokol o saradnji kojim će biti utvrđena međusobna prava i obaveze u postupku prijavljivanja slučajeva nasilja u porodici, pružanja zaštite žrtvama nasilja u porodici, kao i u radu sa nasilnim osobama.
U vezi s tim općina Tešanj je pokrenula inicijativu izrade i usvajanja Protokola o postupanju u slučajevima nasilja u porodici koji obuhvata zakonom predviđene obaveze, način postupanja i prakse djelovanja nadležnih institucija, ustanova i drugih subjekata zaštite u slučajevima nasilja u porodici.
Dana 07.06.2022. godine u Općini Tešanj potpisan je usvojeni Protokol o postupanju u slučaju nasilja u porodici.
Potpisnici Protokola su Općina Tešanj, Općinski sud Tešanj, Policijska stanica Tešanj, Centar za socijalni rad Tešanj, JZU Dom zdravlja Tešanj, Aktiv direktora (sve osnovne i srednje škole sa područja općine Tešanj), SMART televizija i Udruženje MEDICA Zenica.
Cilj ovog dokumenta je da se efikasnije djeluje na sprečavanju nastanka nasilja, efikasnijoj zaštiti žrtava nasilja i sankcionisanju počinilaca nasilja u porodici. Ovaj Protokol je jedna od aktivnosti iz Gender akcionog plana općine Tešanj kao temeljnog dokumenta u radu Općine Tešanj iz oblasti ravnopravnosti spolova. Dokument je nastao u saradnji sa Gender centrom Federacije BiH.
Prilikom potpisivanja Protokola prisutnima su se obratili prigodnim govorom općinski načelnik Suad Huskić i predstavnica Gender centra FBIH GĐA Lejla Hodović koji su tom prilikom istakli važnost usvajanja ovog dokumenta.

Share: