UČEŠĆE U PROGRAMU „16 DANA AKTIVIZMA PROTIV RODNO ZASNOVANOG NASILJA“

UČEŠĆE U PROGRAMU „16 DANA AKTIVIZMA PROTIV RODNO ZASNOVANOG NASILJA“

JZU Dom zdravlja Tešanj je podržala program „16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja“, a koji realizuje Općina Tešanj, uz pomoć i podršku Gender centra FBiH.

Menadžment ustanove je imenovao dr. Adinu Bukvić – Ahmetović i dipl. socijalnu radnicu Mersihu Bajraktarević, koje su educirane predstavnice ustanove i članice multidisciplinarnog tima za prevenciju i zaštitu žrtava nasilja.

Multidisciplinarni tim intenzivno radi na uspostavljaju koordinacije institucija i ustanova nadležnih za nasilje u porodici, te kreira niz aktivnosti s ciljem promocije tima i preporuka za prevenciju, zaštitu i sankcionisanje nasilja u porodici.
Menadžment ustanove daje punu podršku aktivnostima tima, te svim projektima koje promovišu i doprinose podršci žrtvama nasilja i zaštiti ljudskih prava i sloboda.

Share: