CBR ZA MENTALNO ZDRAVLJE

Služba za mentalno zdravlje JZU Dom zdravlja Tešanj je osnovana 1998.godine. Najznačajnije usluge ove službe su: promocija, prevencija i liječenje osoba s mentalnim i poteškoćama u razvoju.

Trenutno broji 60 aktivnih članova, raspoređenih u 3 grupe: žene, mladi i najteže mentalno oboljele osobe. Dva puta mjesečno se održavaju psiho vježbe i sastanci sa korisnicima, a svi pacijenti imaju mogućnost dnevnog boravka i posjete glavnim prostorijama službe. Kontinuirano se organizuju kućne posjete, s posebnim naglaskom na korisnike kojima je pomoć najpotrebnija.

Pored redovnih aktivnosti, Služba nastoji raditi na različitim projektima koji imaju za cilj socijalnu inkluziju, razvoj novih vještina i sposobnosti, te druženje svih korisnika. U saradnji sa Općinom Tešanj, ali i drugim institucijama i ustanovama organizuju različite sadržaje u osnovnim školama na području lokalne zajednice kao što su: edukativne radionice, ekskurzije i posjete kulturnim događajima. Svake godine kreiraju informativno-edukativne brošure, koje nude informacije i pomoć roditeljima o adekvatnoj brizi i liječenju djece sa mentalnim poteškoćama.

Cjelokupno osoblje posjeduje najveća znanja i kompetencije, a sve usluge prate najveće standarde i indikatore kvalitete. Naime, Dom zdravlja Tešanj i Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBiH (AKAZ) finaliziraju proces akreditacije i dostizanja najvećih standarda kvalitete u ovoj službi, što je čini prvom službom koja je implementirala ovaj proces i usvojila sve neophodne kriterije.

Rukovodilac službe je dr. Suada Škapurević (specijalista neuropsihijatar), a u timu se nalaze i: mr.sci. Emina Turalić (psiholog), Mersiha Bajraktarević (socijalni radnik), Hana Mahmutović (medicinska sestra), Seada Vejsić (medicinska sestra) i Gano Bahtić (medicinski tehničar).

Osoblje ove službe je uvijek dostupno pacijentima, ali i svim građanima koji se suočavaju sa određenim problemima i poteškoćama u životu. S tim ciljem, formirana je i jedinstvena telefonska linija za savjetovalište (032 650 338), koja omogućava svaki dan kontakt i razgovor sa neuropsihijatrom (u terminu od 10:30- 11:00) i psihologom (u terminu od 14:00-14:30).