SLUŽBA PORODIČNE MEDICINE

Porodična medicina je prvi kontakt sa pacijentom u sklopu sistema zdravstvene zaštite, osiguravajući otvoren i neograničen pristup za njegove korisnike, rješavajući zdravstvene probleme bez obzira na dob, spol, ili bolest i bazirana je na činjenici da je porodica osnovna jedinica kroz koju se može djelovati.

 Implementacija porodične medicine u općini Tešanj započeta je 2001.godine i traje do danas.

Reforma primarne zdravstvene zaštite odvijala se kroz dva segmenta:

  • Materijalno jačanje kroz opremanje prostora i opreme prema standardima i normativima porodipne medicine i
  • Kadrovsko jačanje što podrazumijeva dodatnu edukaciju iz porodične medicine i uvođenje nove specijalističke grane- porodične medicine.

Sprovedene aktivnostii:

  • 2001: edukacija medicinskog osoblja;
  • 2002-2013: opremanje i renoviranje ambulanti porodične medicine;
  • 2003: renoviranje i opremanje ambulanti Šije, Kalošević, Tešanjka, Miljnanovci-Lončari i Jelah;
  •  2004: uspostavljanje ambulante Piljužići;
  • 2007: uspostavljanje ambulante Karadaglije-Koprivci;
  • 2008: renoviranje ambulante Trepče;
  • 2009-2012: dodatno educiranje medicinskog osoblja;
  • 2014: renoviranje ambulante Šije

Danas, Dom zdravlja Tešanj posjeduje savremeno opremljene objekte porodične medicine u gradu Tešnju i 9 mjesnih zajednica u općini Tešanj, u kojima radi  20 timova porodične medicine, 40 educiranih medicinskih sestra i 38 doktora, od čega su 12 doktora porodične medicine, a 26 su doktori specijalisti.

Rukovodilac Službe porodične medicine je dr. Besima Prnjavorac – Rakić, koja radi u koordinaciji sa glavnom sestrom Porodične medicine Tešanj i glavnom sestrom ambulanti porodične medicine Tešanj. Glavna medicinska sestra porodične medicine Tešanj je Hajra Numić, a za ambulante medicinska sestra Fatima Kantić.

Timovi porodične medicine se brinu za oko 43.000 stanovnika, od čega je veliki broj djece. Naime, svi registrovani roditelji mogu koristiti istovremeno usluge Dispanzera za djecu i Službe porodične medicine Doma zdravlja Tešanj. Pored toga, u ambulantama Jelah i Tešanjka su postavljeni i pultovi za vakcinacije, gdje roditelji i djeca mogu se informisati, posavjetovati i izvršiti vakcinaciju.

Ustanova je započela i projekat informatizacije porodične medicine, koji obuhvata elektronsku registraciju korisnika, povezivanje svih ambulanti, kontrolu potrošnje lijekova, uvezivanje primarne zdravstvene zaštite sa drugim i višim oblicima zdravstvenih usluga.

Pored toga, naša ustanova je započela sa procesom dostizanja najveće kvalitete i aktivnosti na akreditaciji ustanove. U saradnji sa Agencijom za kvalitet i akreditaciju FBiH (AKAZ), završene su početne edukacije doktora i menadžmenta, a u narednom periodu je planirana procedura.